+ پشتیبانی در این سامانه به چه صورت است ؟

شما در تمام طول مدت یک سالی که از این سیستم استفاده می کنید ،در صورت نیاز می توانید از سامانه پشتیبانی برای رفع مشکلات ، نیاز و یا ارتباط با بخش فنی یا مالی استفاده و مشکلات و درخواست های خود را اعلام و پس از بررسی به شما پاسخ متناسب با نیاز شما داده شده و جهت رفع مشکل شما اقدام خواهد شد.

Posted in: سایت ساز پوپش