+ خدمات ارائه شده در بسته ها تا چه مدتی می باشد ؟

پس از خرید یکی از بسته های سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش پنل مدیریت با زیردامنه پوپش و پس از ثبت نهایی دامنه شما با دامنه اصلی خود شما به مدت یک سال فعال و قابل استفاده است و تمام اطلاعات و فایل های آپلود شده در این مدت در سیستم ذخیره خواهند شد ولی در صورت اتمام این دوره، اطلاعات کاربری شما پس مدتی در سیستم ذخیره می ماند و  برای دسترسی به آنها باید حساب خود را تمدید کنید در صورت عدم تمدید پس از مدتی پاک خواهد شد .

Posted in: سایت ساز پوپش