+ خدمات ارائه شده در بسته ها تا چه مدتی می باشد ؟

سامانه پوپش پس از خرید با زیردامنه پوپش برای شما به مدت یک سال فعال و قابل استفاده است و تمام اطلاعات و فایل های آپلود شده برای همیشه در این سیستم ذخیره خواهند شد ولی در صورت اتمام این دوره، اطلاعات کاربری شما در سیستم ذخیره می شود و  برای دسترسی به آنها باید حساب خود را تمدید کنید.

Posted in: سایت ساز پوپش

Share on Google+